https://www.rivia.sk/cestne-bicykle/

Obchodné podmienky

Obchodné  podmienky

Preštudujte  si  prosím,  tieto  obchodné  podmienky  pozorne,  a  v  prípade  akýchkoľvek  nejasností  nás  prosím  kontaktujte. Tieto  všeobecné  obchodné  podmienky  upravujú  práva  a  povinnosti  zmluvných  strán vyplývajúce  z  kúpnej  zmluvy  dohodnutej  a  uzavretej  na  diaľku  medzi  predávajúcim,  ktorým je  podnikateľ  Juraj  Janták,  miesto  podnikania  Korzo  3468/18,  010  15  Žilina  (ďalej  len predávajúci)  a  kupujúcim,  ktorej  predmetom  je  kúpa  a  predaj  tovaru  na  internetovej  stránke elektronického  obchodu  predávajúceho  www.rivia.sk.  Kupujúcim  sa  v  zmysle  všeobecných  obchodných  podmienok  rozumie  spotrebiteľ  prípadne  iný podnikateľský  subjekt. V  prípade  uzavretej  zmluvy  na  diaľku  medzi  predávajúcim  a  spotrebiteľom  sa  na  právne vzťahy  vyplývajúce  z  tejto  zmluvy  vzťahujú  ustanovenia  Občianskeho  zákonníka,  zákona č.102/2014  Z.  z.    o  ochrane    spotrebiteľa  pri  predaji  tovaru  alebo  poskytovaní  služieb  na základe  zmluvy  uzavretej  na  diaľku  alebo  zmluvy  uzavretej  mimo  prevádzkových  priestorov predávajúceho  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  a  zákona  č.250/2007  Z.  z.  o ochrane spotrebiteľa  v  platnom  znení. Na  kúpnu  zmluvu  uzavretú  na  diaľku  medzi  predávajúcim  a  iným  podnikateľským  subjektom sa  vzťahujú  ustanovenia  Obchodného  zákonníka.

l. Prevádzkovateľ  internetového  obchodu

Prevádzkovateľom  internetového  obchodu  na  webovom  sídle    www.rivia.sk      je  podnikateľ:   

Juraj Janták

Korzo  3468/18 
010  15  Žilina
Slovenská  Republika
IČO:40281965
DIČ:  SK  1020063781

Živnostenský  register  číslo:  511-26959

Prevádzka:
Cyklistická  predajňa  RIVIA 
D.  Dlabača  22 
010  01  Žilina
Slovenská  Republika

Kontakty:

Telefón:  0903 274 475

e-mail:  rivia@rivia.sk

Orgán  dozoru:

Ústredný  inšpektorát  Slovenskej  obchodnej  inšpekcie

Poštový  priečinok  29

Prievozská  32

027  99  Bratislava

II.  Objednávanie  tovaru

Tovar  je  možné  objednať:

-telefonicky

-e-mailom

-  vyplnením  objednávkového  formulára  vo  forme  nákupného  košíka  priamo  na  našej stránke.

Vystavením  objednávky  sa  kupujúci  zaväzuje  za  objednaný  tovar  zaplatiť  kúpnu  cenu  podľa podmienok  uvedených  v  objednávke.  Platná  a  nestornovaná  objednávka  sa  považuje  za   kúpnu  zmluvu.

III.  Potvrdenie    a  stornovanie  objednávky

Po  doručení  objednávky Vás budeme bezodkladne   kontaktovať  e-mailom  alebo    telefonicky,  kde  potvrdíme  jej  prijatie. Objednávku  je  možné  stornovať  bez  poplatku,  ak  ešte  nebola  odoslaná  na  miesto  dodania. Objednávku  je  možné  stornovať  priamo  v  internetovom  obchode  alebo  telefonicky. Potvrdenie  stornovania  objednávky  Vám  bude  zaslané  bezodkladne    na  Vašu  e-mailovú  adresu alebo oznámené  telefonicky.

Predávajúci  si  vyhradzuje  právo  zrušiť  objednávku  alebo  časť  objednávky  v  týchto  prípadoch:

·         tovar  sa  nevyrába  alebo  nedodáva

·         tovar  je  dlhodobo  nedostupný

·         zmenila  sa  výrazným  spôsobom  cena  tovaru

·         tovar už nie je k dispozícii skladom

V  prípade,  že  táto  situácia  nastane,  budeme  Vás  bezodkladne    kontaktovať  e-mailom  alebo telefonicky  a  po  vzájomnej  dohode    stanovíme  ďalší  postup.

IV.  Ceny

Všetky  ceny  v  ponuke  sú  uvedené  vrátane  DPH  a  platia  výhradne  pre  nákup  tovaru prostredníctvom  internetového  obchodu. Cena  platí  pre  samotný  tovar  a  neobsahuje  inštaláciu,  poradenskú  činnosť,  dopravné  ani  žiadne iné  náklady  pokiaľ  to  nie  je  výslovne  uvedené  v  popise  tovaru.

V.  Dodacie  lehoty

Dodanie  tovaru  záleží  na  dostupnosti  tovaru  na  našom  sklade,  alebo  na  sklade  dodávateľa. Pri  bežne  dostupnom  tovare,  ktorý  je  na  našom  sklade,  je  dodacia  lehota  do  2  pracovných dní . V  prípade,  že  sa  objednaný  tovar  nenachádza  na  našom  sklade,  dodacia  lehota  je  7  pracovných dní.

 

VI.  Doručenie  tovaru

Doručenie  tovaru  sa  vykonáva  spôsobom  uvedeným  v  objednávke.  Prepravné  náklady  nie  sú zahrnuté  v  cene  tovaru.  Cena  za  doručenie  sa  účtuje  vo  výške  obvyklej  na  slovenskom  trhu  pre dohodnutý  spôsob  doručenia  (zásielkovou  službou,  kuriérom  a  pod.). Zákazník  je  povinný  skontrolovať  fyzickú  neporušenosť  a  kompletnosť  tovaru  pri  jeho preberaní  a  prípadné  nedostatky  uviesť  do  preberacích  dokumentov  a  nechať  potvrdiť  odovzdávajúcou  osobou. Pokiaľ  je  zásielka  viditeľne  poškodená  alebo  zničená,  nepreberajte  zásielku  a ihneď kontaktujte  dodávateľa.

VII.  Platba  za  tovar

Tovar  je  možné  zaplatiť  v  hotovosti na predajni, kuriérovi  pri  preberaní  balíka  alebo  dobierky  na  pošte prípadne online transakciou vrátane platby prostredníctvom platobnej brány Shoptet Pay 

VIII.  Odstúpenie  od  zmluvy

Kupujúci/spotrebiteľ  má  právo  aj  bez  udania  dôvodu  odstúpiť  od  kúpnej  zmluvy u  predávajúceho  v  listinnej  podobe  alebo  v  podobe  zápisu  na  inom  trvanlivom  nosiči  alebo prostredníctvom  formulára  na  odstúpenie  od  zmluvy  do  14  dní  odo  dňa    prevzatia  tovaru  za podmienok  upravených    zákonom  č.102/2014  Z.  z.    o  ochrane    spotrebiteľa  pri  predaji tovaru alebo  poskytovaní  služieb  na  základe  zmluvy  uzavretej  na  diaľku  alebo  zmluvy  uzavretej mimo  prevádzkových  priestorov  predávajúceho  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov.

Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

 • odo dňa prevzatia tovaru
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.
 1. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 4. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 6. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 7. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

Vzorový  formulár  na  odstúpenie  od  zmluvy

Formulár  na  odstúpenie  od  zmluvy  vyplňte  a  zašlite    len  v  prípade,  že  si    želáte  odstúpiť od zmluvy.

Komu:  Juraj  Janták,  Korzo  3468/18  010  15  Žilina,  IČO:  40281965,  e-mail:rivia@rivia.sk

Týmto  oznamujem/oznamujeme  (*),  že  odstupujem/odstupujeme  (*)  od  zmluvy  na  tento

tovar/od  zmluvy  o  poskytnutí  tejto  služby  (*)  :       

Dátum  objednania/dátum  prijatia  (*)  :     

Číslo  objednávky/faktúry/predajného  dokladu  (*):     

Meno  a  priezvisko  spotrebiteľa/spotrebiteľov  (*): 

Adresa  spotrebiteľa/spotrebiteľov  (*):       

Dátum:     

Podpis  spotrebiteľa/spotrebiteľov  (*)  (iba  ak  sa  tento  formulár  podáva  v  listinnej  podobe)   

(*)  Nehodiace  sa  prečiarknite.

Poučenie  o  uplatnení  práva  spotrebiteľa  na  odstúpenie  od  zmluvy

1.Právo  na  odstúpenie  od  zmluvy

Máte  právo  odstúpiť  od  tejto  zmluvy  bez  uvedenia  dôvodu  v  lehote  14  dní. Lehota  na  odstúpenie  od  zmluvy  uplynie  po  14  dňoch  odo  dňa,  keď  Vy  alebo  Vami  určená   tretia  osoba  s  výnimkou  dopravcu  prevezme  tovar. Pri  uplatnení  práva  na  odstúpenie  od  zmluvy  nás  informujte  o  svojom  rozhodnutí  odstúpiť od tejto  zmluvy  jednoznačným  vyhlásením  (napríklad  listom  zaslaným  poštou  alebo  e-mailom)  na adrese:  Juraj  Janták,  Korzo  3468/18,  010  15  Žilina,  e-mail:rivia@rivia.sk. Na  tento  účel  môžete  použiť  vzorový  formulár  na  odstúpenie  od  zmluvy,  ktorý  sme  Vám odovzdali  alebo  zaslali. Lehota  na  odstúpenie  od  zmluvy  je  zachovaná,  ak  zašlete  oznámenie  o  uplatnení  práva  na odstúpenie  od  zmluvy  pred  tým,  ako  uplynie  lehota  na  odstúpenie  od  zmluvy.

 

2.  Dôsledky  odstúpenia  od  zmluvy

Po  odstúpení  od  zmluvy  Vám  vrátime  všetky  platby,  ktoré  ste  uhradili  v  súvislosti  s uzavretím zmluvy,  najmä  kúpnu  cenu  vrátane  nákladov  na  doručenie  tovaru  k  Vám.  To  sa  nevzťahuje  na dodatočné  náklady,  ak  ste  si  zvolili  iný  druh  doručenia,  ako  je  najlacnejší  bežný  spôsob doručenia,  ktorý  ponúkame.  Platby  Vám  budú  vrátené  bez  zbytočného  odkladu,  najneskôr  do 14  dní  odo  dňa,  keď  nám  bude  doručené  Vaše  oznámenie  o  odstúpení  od  tejto  zmluvy.  Ich úhrada  bude  uskutočnená  rovnakým  spôsobom,  aký  ste  použili  pri  Vašej  platbe,  ak  ste výslovne  nesúhlasili  s  iným  spôsobom  platby,  a  to  bez  účtovania  akýchkoľvek  ďalších  poplatkov. Platba  za  zakúpený  tovar  Vám  bude  uhradená  až  po  doručení  vráteného  tovaru  späť  na  našu adresu  alebo  po  predložení  dokladu  preukazujúceho  zaslanie  tovaru  späť,  podľa  toho,  čo nastane  skôr. Zašlite  nám  tovar  späť  alebo  ho  prineste  na  našu  adresu: 

Juraj  Janták,

Korzo  3468/18,

010  15 Žilina

najneskôr  do  14  dní  odo  dňa  uplatnenia  práva  na  odstúpenie  od  zmluvy.  Lehota  sa považuje  za  zachovanú,  ak  tovar  odošlete  späť  pred  uplynutím  14-dovej  lehoty.  Priame náklady  na  vrátenie  tovaru znášate  Vy. Zodpovedáte  iba  za  akékoľvek  zníženie  hodnoty  tovaru  v  dôsledku  zaobchádzania  s  ním  iným spôsobom,  než  aký  je  potrebný  na  zistenie  povahy,  vlastnosti  a  funkčnosti  tovaru.

IX.  Doklady,  záručné  listy

Spolu  s  dodaným  tovarom  v  originálnom  balení  Vám  budú  doručené  všetky  potrebné doklady. Tieto  doklady  si  prosím  starostlivo  uschovajte,  minimálne  po  dobu  plynutia  zákonnej  záručnej doby.

X.  Záručná  doba  a  reklamačný  poriadok

Záručná  doba  na  dodávaný  tovar  je  24  mesiacov.  V  prípade,  že  výrobca  poskytuje  na  tovar záruku  dlhšiu  ako  24  mesiacov,  platí  záruka  udávaná  výrobcom  tovaru. Záručná  doba  začína  plynúť  dňom  prevzatia  tovaru  kupujúcim/spotrebiteľom. Pri  preberaní  tovaru  Vám  bude    daný  potvrdený  záručný  list.

Záručný  servis  je    vykonávaný  na  adrese  : 

Cyklistická  predajňa  RIVIA,

D.  Dlabača  22,

Žilina  prípadne  u  osôb  určených  výrobcom  tovaru,  ktoré  sú  uvedené  v  záručných  listoch.

Kupujúci/spotrebiteľ    má  právo  na  uplatnenie  reklamácie  tovaru  v  zmysle  zákona č.250/2007 Z.  z.  o  ochrane  spotrebiteľa    v  platnom  znení  a  Občianskeho  zákonníka. Pri  uplatnení  reklamácie  u  predávajúceho    bude    reklamácia  kupujúceho/spotrebiteľa vybavená  v  čo  najkratšom  možnom  čase,  bez  akýchkoľvek  zbytočných  prieťahov  a  zdržaní, najneskôr  však  do  30  dní    odo  dňa  uplatnenia  reklamácie. Reklamácie  uplatňujte  na  adrese:  Cyklistická  predajňa  RIVIA,  D.  Dlabača  22,  Žilina. Pri  uplatňovaní  reklamácie  má  kupujúci/spotrebiteľ    práva  podľa  §  622  a  §  623  Občianskeho zákonníka. Predávajúci  sa  riadi  pri  vybavovaní  reklamácií  spotrebiteľa    ustanoveniami  zákona  č.250/2007 Z.  z.  o  ochrane  spotrebiteľa    v  platnom  znení  a    Občianskeho  zákonníka.

V  prípade  akýchkoľvek    nejasností  a  otázok    nás  prosím  kontaktujte  na  e-mailovej  adrese  alebo telefonicky.

XI.  Ochrana  osobných  údajov

Všetky  osobné  údaje,  ktoré  vyžadujeme  pri  objednávaní  tovaru,  budú  použité  výhradne predávajúcim  Jurajom  Jantákom,  za  účelom  dodania  tovaru. Predávajúci  vyhlasuje,  že  nebude  poskytovať  osobné  údaje  tretej  strane.